Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1.
[Postanowienia ogólne]Niniejsza polityka określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi Użytkowników w związku z prowadzeniem Serwisu www.slot.pl

§ 2.
[Definicje]Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Slot s.c. z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 82 41-800 Zabrze, NIP: 6480002372.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.slot.pl
 3. Strony – Administrator i Użytkownik.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 5. Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca podanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi, w celu komunikacji z Użytkownikiem, w tym kierowania do niego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych na temat produktów i usług Slot

§ 3.
[Ochrona danych osobowych]

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz do ich sprostowania. Użytkownik ma też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym w szczególności w sytuacji profilowania na podstawie przetwarzanych danych osobowych.
 4. Prawa, o których mowa w ust. 1 – 3 oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych, o której mowa w § 4 ust. 7, Użytkownik realizować może kontaktując się z Administratorem wysyłając e-maila na adres: slot@slot.pl
 5. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – kancelaria@uodo.gov.pl) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Użytkownika przekazywane będą Partnerom w Autoryzowanej Sieci Partnerskiej ELZAB wyłącznie do realizacji celów handlowych. W pozostałym zakresie dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przypadków przekazywania danych podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w tym zewnętrznym służbom informatycznym lub sytuacji, w których Użytkownik wyraził odrębną zgodę na przekazanie tych danych podmiotowi trzeciemu.

§ 4.
[Formularz kontaktowy]

 1. W przypadku skierowania do Administratora zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub inną drogą, w tym drogą elektroniczną, Administrator przetwarzać będzie podane przez Użytkownika w tym zapytaniu dane osobowe.
 2. Administrator przetwarza dane przesłane w zapytaniu w celu prowadzenia korespondencji i kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Za pomocą Formularza kontaktowego Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika:
  a) imię i nazwisko
  b) nr telefonu
  c) adres e-mail
  d) Pozostałe dane podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe przesłane w zapytaniu przetwarzane są w ramach realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z obsługą zapytania.
 5. Podanie danych osobowych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz konieczne dla możliwości obsługi zapytania.
 6. Za zgodą Użytkownika, Administrator przetwarza będzie dane osobowe gromadzone za pomocą Formularza kontaktowego w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych jest dobrowolne, lecz konieczne do otrzymywania informacji handlowych. Użytkownik uprawniony jest również do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora do czasu wycofania zgody.
 8. W związku z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Formularza kontaktowego dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres obsługi zapytania.
 9. W zakresie udzielonej zgody, dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą do czasu jej wycofania.
 10. Administrator zastrzega, że okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane. Dane te przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 11. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

§ 5.
[Bezpieczeństwo danych osobowych]

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§ 6. [Polityka cookies]

 1. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) są danymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.) w formie plików tekstowych zarządzanych przez przeglądarkę internetową i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Administratora w celu:
  a) dostosowania zawartości oraz optymalizacji korzystania z Serwisu do preferencji Użytkownika, w tym w szczególności poprzez rozpoznanie typu wykorzystywanego urządzenia i przeglądarki internetowej w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlenia zawartości Serwisu;
  b) prowadzenia statystyk, których analiza umożliwi ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.
 3. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” typu sesyjnego („session cookies” – są to pliki tymczasowe, które przeglądarka internetowa może usunąć po opuszczeniu strony Serwisu albo zamknięciu przeglądarki lub urządzenia) oraz stałe („persistent cookies” – są to pliki przechowywane przez dłuższy okres czasu, określony w parametrach pliku „cookie”).
 4. Użytkownik może (korzystając z funkcjonalności przeglądarki lub innego oprogramowania) usuwać pliki „cookies” ze swojego urządzenia oraz zmieniać ustawienia związane z ich przechowywaniem w każdym czasie.
 5. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność dla danego Użytkownika części funkcjonalności Serwisu.

§ 7.
[Kontakt]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.
 2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: slot@slot.pl

§ 8.
[Postanowienia końcowe]

 1. Każdorazowa zmiana Polityki prywatności będzie skutkowała koniecznością potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z jej zmianami. Informacja o nowej wersji Polityki prywatności i konieczności zapoznania się z nią będzie miała miejsce po wejściu na portal www.slot.pl. Odmowa akceptacji zmian Polityki prywatności przez Użytkownika będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez niego z Serwisu i opuszczeniem portalu.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.